Askaridarův královský vzdělávací institut

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Askaridarův královský vzdělávací institut ve Městě tří hradů je jednou ze dvou hlavních opor kaelanského vzdělávacího systému a nejuznávanější a nejstarší existující lidskou vzdělávací institucí na Akelii.

Sídlo

Sídlem institutu je střed města Města tří hradů, konkrétněji tyto lokace:

  • Velký trojúhelník
    • Křišťálový hrad jako sídlo vedení a výzkumných pracovníků
    • vnitřní areál obsahuje laboratoře, ubytování studentů a zaměstnanců institutu, většinu učebních prostor a malý odpočinkový park
  • Železná čtvrť (ke Křišťálovému hradu z vnější strany přilehlý areál vyplňující prostor mezi Velkým trojúhelníkem a Velkým okruhem) obsahuje laboratoře a pracoviště s nebezpečím výbuchu či jiného ohrožení okolí (např. školní jaderné reaktory)

Institut je přísně internátní, studenti i zaměstnanci bydlí v areálu bez ohledu na vzdálenost bydliště. Tomu musí odpovídat také kapacita ubytovacích prostor. Studentské pokoje (každý student má svůj vlastní pokoj) jsou seskupeny po 20 a spolu s dvojicí stejných koupelen, malou kuchyňkou a společenskou místností tvoří jakýsi byt. Učitelé a zaměstnanci jsou ubytováni v oddělených budovách s byty různé velikosti, každý z těchto bytů je vybaven kuchyní, koupelnou a dvojicí místností. Každý nově příchozí zaměstnanec si může vybrat kterýkoliv z volných bytů.

Historie

Askaridarův královský vzdělávací institut byl založen dekretem krále Askaridara, byť se o realizaci musel postarat jeho nástupce Kornelius. Šlo o vůbec první státní školu na Akelii. Účelem školy bylo vzdělávání a případné zajištění alespoň základního vojenského výcviku obyvatelstva pro případ celkové mobilizace. Sídlem školy byl určen Křišťálový hrad, jeden ze tří hradů tvořících Velký trojúhelník ve Městě tří hradů. K jejímu slavnostnímu otevření došlo hned druhý den poté, co nadpřirozený lev Azareus dokončil přestavbu Velkého trojúhelníka.

Zásadní změny přinesla institutu celková reforma kaelanského školství prováděná králem Alrekrem Hromovládcem. Hlavním posláním institutu byl všeobecně výzkum a mimo jiné také vývoj technologií pro obranu království. Účelem sloučení výzkumné a vzdělávací funkce byla snaha zajistit maximální kvalitu vzdělání a zlepšit podmínky pro výzkum. Zásadní novinkou přinesenou královským nařízení byl výzkum magie. Do vzdělávacích plánů, pravidelně upravovaných podle nejnovějších výzkumů, byl začleněn základní výcvik pro případ všeobecné mobilizace.

Spolu se značným propojením školy s rytířským řádem Ritus Lucius (který sídlil v Dračím hradě, jiné části Velkého trojúhelníka) bylo vzhledem ke značnému nárůstu prostorových požadavků pro rozšíření činnosti rozhodnuto udělat z Velkého trojúhelníka školní areál. Jeho podoba přitom zůstala zachována. Většina majitelů své nemovitosti uvnitř darovala škole již předem, ostatní si mohli vybrat mezi odkoupením nemovitosti nebo její výměnou za některou z nemovitostí jinde ve městě, které předtím vedení institutu nakoupilo k rychlému rozšíření kapacit.

Askaridarův královský institut se časem stal druhou nejvyhlášenější a nejkvalitnější školou celé Akelie, výše už stála pouze jediná instituce - lví Akaed'maa v Arkanwloxu. Svých neuvěřitelných výsledků Kaelané dosahovali také odlišnou metodou výuky - zatímco obdobné instituce mimo Kaelu Akexi se příliš nelišily od svých pozemských protějšků, zde byl kladen hlavní důraz na souvislosti a praxi. Velmi důležitou součástí výuky byly také diskuse žáků s učiteli, které mnohem více ukazovaly žákovu připravenost než pozemské testy a zkoušky, jimž se kaelanští učitelé vysmívali. Kladlo to velké nároky na žáky i učitele, ale Kaelané věřili, že jen tak lze dosáhnout nejlepších výsledků, byť probíhaly různé pokusy a systém byl otevřený změnám.

Průběh vzdělávání

Škola nepořádá žádný druh přijímacích zkoušek, jedinou nutností je podat žádost o přijetí. Ta má podobu poměrně obsáhlého formuláře, v němž o sobě uchazeči sdělují poměrně velké množství informací. Součástí je i dotazník, pomocí nějž jsou zjišťovány preference uchazečů v různých aspektech. Získávání natolik podrobných informací o uchazečích je potřebné například kvůli rozřazování studentů do skupin, čímž se předchází problémům, které by vznikly například při přidělení elfa do skupiny lidí nesnášejících elfy. Studenti jsou přijímání podle různých výběrových klíčů tak, aby byla co nejlépe využita kapacita školy. Přitom jsou upřednostněni zájemci o obory, jejichž absolventů je na trhu práce nedostatek, a neúspěšní uchazeči podávající žádost opakovaně. Zahraničními ústavy je tento výběr kritizován s tím, že škola preferuje Kaelany a příslušníky nadpřirozených ras před lidmi z jiných států, ale tato obvinění se ještě nikomu nepodařilo podložit důkazy. Obvykle se hlásí přibližně třikrát více uchazečů, než může institut přijmout.

Institut vybírá z uchazečů bezprostředně po konci lhůty pro podání žádosti, později doručené žádosti jsou brány na zřetel jedině, pokud se nepodaří naplnit kapacitu jinými uchazeči. Díky tomu se uchazeči jen o den později dozví, jestli jsou přijati a je jim sděleno, kdy se mají dostavit.

V určený den se noví studenti musí dostavit do tzv. uvítacího sálu. Tam odevzdají svá zavazadla a účastní se krátké inaugurační ceremonie skládající se z proslovu ředitele institutu a skládání přísahy. Následně jsou rozděleni na skupiny po 20 a učitelé je odvedou do jejich přidělených pokojů, kde už na ně čekají jejich zavazadla. Každá skupina je soustředěna v jednom bytě (viz. část Sídlo). Areál školy je rozsáhlý, a tak následující dva dny probíhá podrobná exkurze, při které jsou s ním studenti seznamováni.

Stupně

Ačkoliv se zaměstnanci obou královských vzdělávacích institutů podílí i na základním vzdělávání, těžištěm vzdělávací činnosti Askaridarova institutu je hlavně druhá fáze, neboť většina obyvatel své děti k první fázi namísto obou velkých institutů posílá spíše do malých škol v bližších městech, které navíc nebývají internátní a děti tak mohou denně, či alespoň na víkend odejít domů a pomáhat rodičům, což u přísně internátního Askaridarova a Finnbjörnova institutu není možné.

Askaridarův královský vzdělávací institut nabízí v druhé fázi více než 130 různých oborů v podobě v podobě třístupňového studia, tedy podobně jako na pozemských vysokých školách. Obecně se Askaridarův institut ve Městě tří hradů považuje za prestižnější v právních, technických a přírodovědních oborech, zájemci o lékařské, společenskovědní a umělecké obory obvykle dávají přednost Finnbjörnovu královskému vzdělávacímu institutu v Grandalgharasu, ačkoliv spolu oba instituty úzce spolupracují a kvalita jejich výuky je ve všech ohledech srovnatelná. Časté jsou akce jako výměnné pobyty, společné akce a soutěže či vystoupení učitelů z jednoho institutu na půdě druhého či spolupráce ve výzkumu, neboť kaelanské vzdělávací instituty kromě vzdělání slouží také jako základna a půda pro kaelanskou vědu a výzkum. Výzkum navíc často spolufinancují či jinak podporují soukromé subjekty výměnou za dočasnou exkluzivitu při uvádění výsledků do praxe. Mnohé podniky, jako například státní průmyslový koncern Björntec, provádějí ve školách většinu svého vývoje.

Učenecké studium

Rozšíření základu daného oboru trvá obvykle dva akelianské roky. Absolvent tohoto stupně získává právo používat titul Učenec. Obvykle na něj nastupuje 6% obyvatel daného věku, dokončí ho přibližně 50% studentů.

Mistrovské studium

Specializace na konkrétní činnost nebo obor trvá další dva akelianské roky. Absolvent tohoto stupně může používat titul Mistr. Výjimkou jsou obory zaměřené na magii, jejich absolventi používají titul Čaroděj. Nastupuje ho asi 40% učenců, absolvuje obvykle 75% studentů.

Mudrci a mágové

Nejvyšší stupeň vzdělání v daném oboru. Jeho délka se liší a podmínkou k absolvování jsou prokazatelné výsledky vlastní výzkumné činnosti. Nastupuje na něj pouze 5% mistrů a z těch ho úspěšně dokončí jen 1%. Absolventi tohoto stupně patří mezi kaelanskou elitu a mají právo honosit se titulem Mudrc.

Poněkud zvlášť stojí elitní všeobecné studium, které zahrnuje získání veškerých dostupných znalostí a dovedností ze všech oborů, díky čemuž ho dokáže úspěšně absolvovat pouze 0,01% lidí, je velmi obtížné i pro elfy a bez obtíží ho zvládají pouze nadpřirození lvi, kteří tvoří zvláště na magických a jiných přírodovědných oborech většinu učitelského a výzkumného sboru. Absolventi patří mezi naprostou elitu a pokud nejdou poté vyučovat na některý vzdělávací institut (což obvykle dělají po nějaké době praxe v oboru, povolání učitele na královském vzdělávacím institutu je hned po králi nejprestižnější v zemi), stávají se nejčastěji vedoucími pracovníky různých výzkumů. Absolventi těchto superelitních studií jsou jedinými lidmi na Akelii, kteří si mohou být jistí, že pro ně vždy bude práce. Aby se jasně odlišili, jejich výsadou je používat titul Mág. Náročná situace pak čeká na členy královské rodiny, neboť kaelanské zákony úspěšné absolvování tohoto typu studia přímo požadují jako jeden z nutných předpokladů panovníka a podobná podmínka je stanovena i na ředitele těchto institutů.

Související stránky