Novymir

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Novymir (z ruského Novyj mir, Новый мир) je lidským státem nacházejícím se na Akelii. Obývají ho potomci pozemských přistěhovalců z Ruska a Sovětského svazu, podobně jako u obyvatel sousedních zemí přenesených na Akelii náhodně portálem. I nadále je jejich hlavním a úředním jazykem ruština.

Poloha

Novymir zabírá téměř čtvrtinu akelianského kontinentu Stórjörð. Ze severu je ohraničen západním masivem Dračích hor (výsostné území elfů, pozdější Zakázaná zóna), ze západu a jihu břehy kontinentu, z východu Římským zálivem (na jehož druhé straně je Selliath) a řekou Tyrhelií (jejíž druhý břeh patří Kaele Akexi). Později bylo na této straně odloučeno území, na němž vznikla Republika Benelux.

Správa

Základní principy Novymiru popisuje novymirská obdoba ústavy, dokument zvaný Ruský pakt (v ruštině Russkij pakt, Русский пакт), kterým byl Novymir založen. Ruský pakt vychází z uspořádání Sovětského svazu (státní útvar, do nějž v té době jejich bývalá vlast patřila) a přebírá i jeho státní symboly (např. vlajku).

Ačkoliv se Novymir navenek vydává za lidovou republiku, fakticky je spravován armádou, které je v Novymiru podřízeno prakticky vše. Kromě toho zde působí Komunistická strana Novymiru (KSN), což je politické hnutí, které zemi oficiálně vládne. Její generální tajemník je oficiální hlavou státu, jakkoliv je většina moci soustředěna v rukou vrchního velitele armády. Po rozličných rozepřích se dosáhlo smíru tak, že do obou zmíněných funkcí byla jmenována jediná osoba a napříště se vrchním velitelem armády stával automaticky generální tajemník strany, jejíž hlavní orgán (tzv. Ústřední výbor) slouží jako oficiální vláda i vrchní velitelství armády, takže většina jeho členů jsou vojenští důstojníci. Tomuto slepenci kromě armády samotné podléhá také tajná služba nazvaná Генеральная инспекция (Generalnaja inspekcija), soustava městských soudů (jejichž zasedání jsou čistě formální, protože výsledek bývá dán předem rozhodnutím KSN) a běžná policie (v Novymiru nazývaná Охрана, Ochrana).

Území Novymiru je rozděleno do patnácti správních obvodů řízených lokálními výbory KSN. Samosprávy jednotlivých měst a obcí (rovněž obsazované zpravidla příslušníky KSN) pak podléhají hlavnímu městu správního obvodu, v němž se nacházejí. Určitou vyjímku tvoří Gubrajkan, hlavní vojenská základna o rozloze téměř 1000 km2, jejíž velení není nijak podřízeno civilním orgánům. Ani Gubrajkan ale není ušetřen od neustálé státní propagandy a i zde jsou symboly jako pěticípá hvězda nebo srp a kladivo na každém kroku. Drtivá většina důležitějších státních úřadů je umístěna v monumentálním hlavním městě Dubnigradu ležícího nedaleko Gubrajkanu.

Významná místa

Gubrajkan

Gubrajkan je vojenská základna o rozloze téměř 1000 km2, v níž je soustředěna většina novymirského výzkumu a vývoje. Nachází se zde také Gubrajkanská vojenská akademie sloužící k výcviku vojáků a vzdělávání privilegovaných obyvatel. Probíhají zde také veškerá vojenská cvičení. Technologicky je Gubrajkan až o 50 let napřed před zbytkem Novymiru a zastiňuje tak i hlavní město Dubnigrad.

Dubnigrad

Dubnigrad je hlavním a největším městem Novymiru, ve městě samotném žije více než 10 milionů obyvatel a obklopuje ho rozsáhlá aglomerace. Větší část prostoru mezi městem a vysokou zdí ohraničující blízký Gubrajkan zabírá obrovská obchodní zóna sestávající z mezinárodního letiště, přístavu, překladišť a řady továren zahraničních podniků využívajících levnou pracovní sílu.

Chloubou města je monumentální komplex Leninovy akademie s rozsáhlými nádvořími a výškovými budovami. V podobném duchu je vystavěno celé město - značně předimenzované ulice, obrovská náměstí a výškové budovy, prakticky žádná budova ve městě nemá méně než 50 pater. Ačkoliv jsou automobily v Novymiru považovány za značný luxus, prakticky kamkoliv jimi lze dojet a straničtí funkcionáři a státní úředníci se zde s oblibou prohánějí v luxusních vozech zahraniční výroby. Většina vozidel na novymirských silnicích je buďto přímo sovětské či ruské výroby, nebo jde o jejich v Novymiru vyráběné kopie, až mnohem začal novymirský průmysl na základě sovětských a ruských vozidel vyvíjet a vyrábět svá vlastní.

Ve městě jsou kromě státních úřadů také rozsáhlá sídliště složená z velkých bytových domů. Byty v nich jsou hned po rezidenci generálního tajemníka (který z bezpečnostních důvodů žije v Gubrajkanu) nejlepším ubytováním v Novymiru a jsou přidělovány pouze bezúhonným občanům. Státní úřady považují Dubnigrad za svou výstavní skříň a vše v tomto městě musí přesně odpovídat jejich ideálům. Pro obyvatele odlehlejších částí země působí Dubnigrad prakticky nadpřirozeným dojmem, protože svou technologickou úrovní je téměř o 30 let před zbytkem Novymiru.

Vzhledem k soustředění všech novymirských muzeí a uměleckých galerií do tohoto města byly za vlády Začni Majdanukové uzavřeny smlouvy s některými ostatními státy, například se sousedním královstvím Kaela Akexi, v nichž se tyto země výměnou za určité ústupky zavázaly v případě války nebombardovat Dubnigrad.

Vzdělávání

Stejně jako masivní indoktrinace veškerého obyvatelstva státní propagandou je na Novymiru unikátní i jeho školský systém. V celé zemi jsou totiž pouze dva vzdělávací ústavy.

Pro civilní obyvatelstvo je určena Leninova akademie sídlící v rozsáhlém areálu v hlavním městě Dubnigradu. Vzdělání zde není nijak odstupňováno, škola má dvacet ročníků a údajem o vzdělanosti každého obyvatele je, kolik ročníků úspěšně dokončil. Každý zde totiž studuje tak dlouho, dokud se mu daří úspěšně skládat zkoušky v jednotlivých ročnících. Jen hrstka dokončí všech 20 ročníků, namísto diplomu obvykle dostávají nabídku k odchodu do Gubrajkanu. Vzdělanější obyvatelé, kteří úspěšně dokončí alespoň 15 ročníků, obvykle pracují jako inženýři, ekonomové či v jiných profesích. Pro většinu povolání je zapotřebí dokončit alespoň 12 ročníků. Akademie je striktně internátní a žáci ji smí opustit pouze v době žní, což je podmíněno dobrovolnou brigádou v zemědělství. Se svými rodiči se mohou stýkat pouze vyjímečně s individuálním povolením. Svůj rodný dům většina Novymiřanů po nástupu do školy už nikdy nespatří.

Druhý vzdělávací ústav se nachází na vojenské základně Gubrajkan. Gubrajkanská vojenská akademie má poměrně vysokou úroveň, ovšem přístup sem mají pouze vybraní obyvatelé Novymiru. Úkolem akademie je kromě výcviku příslušníků vojsk také vzdělávání novymirské elity. Civilista se sem dostane jedině na pozvání od ústředního výboru KSN, které obvykle získávají úspěšní absolventi všech 20 ročníků Leninovy akademie. Tato škola funguje obdobným způsobem jako zmíněný civilní ústav, ovšem má dokonce 35 ročníků (prvních 15 je ekvivalentem civilní školy) a pro příslušníky vojska je podmínkou absolvování alespoň 12. Vláda tuto školu výrazně protěžuje na úkor civilního školství.

Historie

Novymir vznikl podobně jako Selliath nebo Kaela Akexi - pozemšťané, neznaje způsob návratu domů, se rozhodli usadit a jejich území později prohlásili státem. O návrat domů se ani příliš nesnažili, protože by se jim od režimu, jehož hlavním symbolem byl diktátor Džugašvili (Stalin), který v jejich domovině v té době vládl, pravděpodobně zrovna vřelého přivítání nedostalo. Lidí zde stále přibývalo, a později s sebou přinášeli i mnohé věci, které přispěly k velké podobnosti Novymiru k jejich původní vlasti.

Mezinárodní vztahy

Země oficiálně nenavázala žádné diplomatické styky a díky faktu, že je trvale de facto ve válečném stavu, se tak octla v mezinárodní izolaci. Selliathská tajná služba ve snaze oslabit pozici Kaely Akexi nicméně s Novymirem potají obchoduje prostřednictvím civilní letecké společnosti Institutis Volatie, paradoxně založené a vlastněné potomkem uprchlíka z Novymiru.

Zvláštní vztah má Novymir se sousedním královstvím Kaela Akexi, se kterým jako s jedním z mála států Novymir uzavřel smlouvu o neútočení, která na jedné straně umožňuje Novymiřanům v omezené míře obchodovat na kaelanských trzích a zaručuje za určitých podmínek ochranu hlavního města před bombardováním v případě války, na té druhé umožňuje kaelanským firmám využívat zdejší levné pracovní síly. Práce v kaelanských továrnách patří mezi novymirskými občany k nejoblíbenějším díky dobrým pracovním podmínkám a na novymirské poměry značně vysokým platům.

Druhou zvláštní kapitolou mezinárodních vztahů Novymiru jsou vztahy s Qwanvarskou říší. Mezi oběma státy sice nikdy nedošlo k většímu konfliktu, ale nakaurové, kteří říši vládnou, prosluli svými až přehnanými reakcemi na některé novymirské provokace, čehož nejlepším příkladem je incident Q3, při kterém nakaur Rhetys na sestřelení civilního satelitu reagoval pozabíjením většiny novymirského vedení. Se všemi ostatními státy na planetě přitom nakaurové jednají normálně.

Související stránky