Qwanvara

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Qwanvarská říše (neoficiálně též Qwanvara) je rozlohou největším státním útvarem kontinentu Svartáljörð na Akelii. Její obyvatelstvo je stvořeno z nakaurů, kteří tvoří vládnoucí vrstvu, a zejména z lidských otroků, kteří jsou nuceni nakaurům sloužit. Nakaurové žijí převážně v rozsáhlém hlavním městě Qwë, ti níže postavení pak v ostatních větších městech, odkud spravují zemi. Ke každému z těchto měst náleží jeho prefektura, která je z něj ovládána. Tyto územní celky dohromady tvoří celou rozlohu říše. Podobá se tak Říši světla, která byla založena alternativně smýšlející nakaurkou Amaterasu jako obdoba Qwanvarské říše. Obě nakaurská panství navzájem spolupracují.

Qwanvarská říše je rozdělena na 15 prefektur. V hlavním městě každé prefektury žije několik nakaurů, kteří dané prefektuře vládnou - přičemž jeden z nich bývá zároveň oficiálním vládcem. Nakaurové spolu často komunikují a spolupracují na udržování, posilování a rozšiřování říše. Aby nebyli příliš zatíženi každodenními povinnostmi, mají k rukám loutkovou lidskou vládu, která rozhoduje o méně důležitých záležitostech. Kromě toho je povinností lidské vlády podávat nakaurům pravidelná hlášení, i když nakaurové stav své říše sledují sami. Výjimkou je prefektura Qwë, jejíž území je tvořeno pouze stejnojmenným hlavním městem, které se skládá víceméně ze stejnojmenného hlavního nakaurského hradu a jeho příslušenství. Zde nese roli loutkové vlády městská rada.

Zvláštní organizační složkou říše jsou pak kolonie, což jsou panství nakaurů kdekoliv mimo hlavní území říše, ať už je to na planetě Akelii nebo mimo ni. Nakaurové se usazují i na jiných planetách a s sebou si přinášejí i své lidské otroky, čímž rozšiřují svou říši. Formálně je umístění jediným rozdílem mezi prefekturou (součást hlavního území) a kolonií (kdekoliv jinde). Kromě jedné výjimky jsou všechny nakaurské/qwanvarské kolonie mimo Akelii.

Qwanvarská vláda je tvořena především nakaurským vůdcem, nesmrtelným mágem Arnrem, který říši vymyslel a založil, a jeho jedinou družkou Qwan. Vládnoucí dvojice sleduje zásadní cíle říše a zastupuje ji, svá rozhodnutí mohou nebo nemusí konzultovat s nakaurskými rody v jednotlivých prefekturách. Jakmile se spolu nakaurové nějak domluví, nakaurský rod v každé prefektuře dá příslušné rozkazy loutkové lidské vládě, pokud se změna týká i lidských obyvatel. Změny říšských zákonů pak nakaurové neoznamují lidem často vůbec, po vzoru Kaely Akexi je jejich platná verze včetně všech aktuálních a ještě i už neaktuálních změn veřejně přístupná a jednou z povinností všech lidských obyvatel říše je tyto změny sledovat, k čemuž stejně jako u kaelanské předlohy pomáhá automaticky generovaná historie a seznam změn. Databáze zákonů obsahuje také komentáře předních lidských právníků a jejich výklady pro snazší pochopení zákonů běžným lidem. Autory těchto komentářů a výkladů si nakaurové vybírají sami a jde opět o jedno z nejvýznamnějších ocenění v říši.

Nakaurové nemají žádnou vlastní propagandu vyjma prohlašování, že jsou lidem nadřazeni. Názory lidských obyvatel nijak netrestají, dokud nejde o svržení nakaurské vlády. Jakmile kdokoliv dosáhne možnosti jakkoliv ohrozit stabilitu říše, je nakaury ihned bez milosti umučen k smrti a/nebo sežrán. I přes otrokářskou povahu nakaurů si tak lidé v říši užívají více svobody, než ve většině států, kde si lidé vládnou sami. Sami nakaurové své snahy o co nejlepší fungování říše vykládají jako formu odměny svým otrokům. Jejich státní správa je velmi efektivní a téměř si nezadá s Kaelou Akexi, kde se nakaurové v mnohých ohledech inspirovali. Z lidského pohledu je jediným negativem běžného života v říši oproti lidským státům pouze možnost setkání s nakaury, pro které žádné zákony neplatí a kteří nenesou za své činy vůči lidem žádnou zodpovědnost. Starší nakaurové se obvykle chovají vznešeně a klidně, zatímco mladí nakaurové zacházejí se zemí jako se zábavním parkem. Jelikož se dospělí nakaurové s věkem na pohled téměř nemění a značná část z nich je navíc nesmrtelná (nejsou-li nesmrtelní rovnou všichni), lidé nedokážou jejich věk určit pohledem a proto se setkání s nakaury raději vyhýbají úplně, navzdory tomu drtivá většina obyvatel nakaury jako vládce uznává a jejich sesazení si nepřeje. Nemalá část obyvatel nakaury dokonce uctívá. Nejčastějším argumentem lidských příznivců nakaurů bývá, že nadpřirození vládci jsou spolehlivou ochranou před katastrofami, přičemž poukazují na fakt, že bez pomoci nakaurů by si mnohé přírodní pohromy vyžádaly mnohem více lidských životů. Vůbec nejčastěji uváděným příkladem pak bývá epidemie duhového moru, na který v Qwanvarské říši zemřelo pouze pár lidí, zatímco ve všech okolních státech to byla i více než polovina obyvatelstva. Nakaurové sami o těchto událostech zpravidla mlčí.

K vylepšení své božské pověsti nakaurové doplnili soudnictví všech svých držav o rituál zvaný boží soud - při něm o vině či nevinně odsouzeného rozhoduje vůle nakaurů a částečně i jeho štěstí. Využívá se při tom lístcích dvou bylin - extrémně vzácné léčivé amidanji a téměř identicky vypadající, ale neporovnatelně rozšířenější byliny svikult, která je pro nakaury neškodná a pro lidi prudce jedovatá. Rituál má pouze dva možné výsledky - buďto člověk přežije, a je prohlášen za nevinného a zproštěn všech obvinění, nebo zemře na otravu svikultem, přičemž druhá možnost je neporovnatelně častější. Právo požádat o tento rituál mají z nařízení nakaurů všichni lidé obvinění z činů, za které je možné udělit trest smrti, doživotní vězení nebo vězení na více než 30 let, a to kdykoliv v průběhu procesu. Někdy o něj požádají i lidé odsouzení ke kratším trestům, tyto žádosti ale lidské soudy nemají povinnost předat nakaurům, ti pak mezi doručenými žádostmi nijak nerozlišují. Na rituál přitom není žádný nárok a záleží pouze na vůli a ochotě nakaurů, jestli žádosti vyhoví.

Historie

Nakaurové po svém oddělení od elfů odešli na Svartáljörð, kde si vystavěli zpočátku skryté sídlo, zárodek pozdějšího města Qwë. Již po krátké době se poprvé setkali s původem keltskými osadníky, kteří však pro nakaury a jejich kouzla neměli příliš pochopení a odmítli nakaury na svém území tolerovat. Keltové neměli k dispozici o mnoho lepší zbraně než kuše a kouzla jejich druidů nemohla elfské magii nakaurů ani jejich zendalským technologiím nijak konkurovat, takže jejich odpor byl brzy potlačen a nakaurové získali své první otroky. To je přimělo přestavět Qwë na obrovský hrad, jen o málo menší než kaelanský hrad Grandalgharas. Protože nakaurští vlastníci a obyvatelé Qwë potřebovali mít své otroky co nejblíže, kolem hradu rychle vyrostlo město, které záviselo na zásobování potravinami a jinými surovinami z porobených vesnic. Tak vznikla první prefektura. Protože lidé měli stále svou hrdost, vzpurní otroci se stali významnou částí nakaurského jídelníčku.

S existencí tehdy malé a bezejmenné říše nakaurů se lidé nehodlali smířit a tak vojska všech okolních zemí na Qwë zaútočila s podporou spojenců, které našli po celém světě. Útok přerostl ve válku, kterou zakrátko ukončila velká bitva na kopci Qwanvarya poblíž Qwë, ve které nakaurové miliony útočících lidí zmasakrovali nejhrůznějšími způsoby, jaké dokázali vymyslet, v naději že tím jednou provždy lidi odradí. Tato bitva do lidí navždy zasela strach z nakaurů. Do historie tato bitva vešla ve známost jako Bitva na Qwanvaryi a nakaurové podle ní pojmenovali své panství Qwanvarská říše.

Jelikož náhodné útoky lidí neustali, nakaurové začali s průzkumem, který brzy objevil další lidské státy a nakaurové tak zahájili své tažení. Se svou magickou a technologickou převahou drtivě poráželi lidské armády jednu za druhou a ze sousedních států se tak stávaly nové prefektury. Stávající struktury zůstaly zachovány, pouze byl do každého hlavního města dosazen nakar do pozice absolutního vládce, aby dobytou zemi plynule a postupně transformoval na prefekturu se zachováním místních zvyků. Nakaurští vládcové si jako své sídlo zpravidla vybrali sídlo dosavadní hlavy státu, které následně upravili pro své potřeby, přičemž obvykle zachovali jeho podobu, kromě toho, že k původním státním symbolům přidali ty qwanvarské. Ve výsledku se tak pro většinu lidí změnilo jen to, že na státních budovách přibyla qwanvarská vlajka a znak a že jejich vládcem je nakaur. Následné změny byly vzhledem ke starosti nakaurů o kvalitní zákony pro lidi spíše pozitivní.

Jakmile se říše rozrostla na 10 prefektur, nakaurové se zaměřili na její infrastrukturu, především na spojení větších a/nebo významnějších měst pomocí přepravních terminálů. Při jejich výpravách po planetě je zaujala vyspělost kaelanských rychlovlaků a vůbec celé kaelanské infrastruktury včetně telekomunikační sítě nazvané Yggdrasil. Kaelanské technologie byly v očích nakaurů tím pravým pro jejich říši, ale jelikož si uvědomovali, že ovládnutí království by pro ně bylo příliš nebezpečné, rozhodli se tyto technologie do své země dostat jinak, a tak si do své říše pozvali kaelanský státní průmyslový koncern Björntec, který zde za tím účelem se svolením a podporou nakaurů založil místní pobočku Björntec Qwanvarya. Pro koncern nebyla spolupráce s nadpřirozenými bytostmi ničím novým a navíc disponoval nejvyspělejšími lidskými technologiemi, díky čemuž si rychle získal přízeň nakaurů a postupem času i monopol na stavbu, provoz a údržbu terminálů a vůbec celé infrastruktury. Nakaurové později usoudili, že Kaelané jsou jim užitečnější jako přátelé než jako otroci, a tak s královstvím navázali přinejmenším mírně přátelské vztahy symbolizované smlouvou, na jejímž základě došlo k propojení kaelanské telekomunikační sítě s technicky identickou qwanvarskou sítí zvanou Aethernet. Technologická výměna přinesla Kaelanům značné množství nakaurských technologií a vědeckých poznatků a nakaurům ekonomický rozvoj jejich říše.

Doprava a komunikace

V každém významnějším a/nebo větším městě byl vybudován velký přepravní terminál sloužící jako hlavní uzel pro městskou i meziměstskou leteckou, lodní, železniční i jinou pozemní dopravu. V nákladní dopravě je preferována železnice, pro tento účel nakaurové adaptovali technologii kaelanských rychlovlaků, ostatně veškerá qwanvarská infrastruktura je v podstatě kopií kaelanské. To se týká i telekomunikační sítě Aethernet, která se od kaelanské sítě Yggdrasil liší pouze oddělením nakaurské a lidské komunikace. Hlavní telekomunikační ústředny a datová centra jsou rovněž umístěny v přepravních terminálech, které díky svému významu střeží zvláštní vojenské jednotky, na jejichž fungování nakaurové dohlíží zvláště podrobně.

K individuální dopravě smějí lidští obyvatelé země využívat automobily či jiná pozemní vozidla, létající stroje jsou mimo speciálních případů (zpravodajské štáby, bezpečnostní složky) vyhrazeny nakaurům, tedy kromě několika luxusních kaelanských letounů Silfurörin létajících mezi městy. Těmito stroji je zajištěno i spojení do ostatních států. Pro snadnou a rychlou přepravu osob mezi terminály v jednotlivých městech lze použít také teleportační zařízení, které lze nalézt v každém z těchto terminálů. Mezi prefekturami takto lze cestovat pouze přes hlavní města, což je administrativní omezení usnadňující kontrolu pohybu osob. Příslušníci bezpečnostních složek se jím řídit nemusí. Tato teleportační zařízení se skládají z portálu a ovládacího panelu s holografickým rozhraním pro zadání cílové destinace.

Přepravní terminály byly vyvinuty Kaelany na základě těch kaelanských za přispění samotných nakaurů, a propojeny obdobným způsobem jako v Kaele Akexi, kde byla později zavedena nakaurská vylepšení.

Mezinárodní vztahy

Mezinárodní politika Qwanvarské říše zná na Svartáljörðu pouze dva stavy: válečný a příměří. Pro okolní státy neexistuje jiná možnost mírového soužití, než vzdát se a stát se další říšskou prefekturou. Všechny své války říše doposud vyhrála. Přesto však obyvatelé okolních států s oblibou využívají qwanvarského školství, jehož vzdělávací ústavy mají na Akelii dobrou pověst a nekladou takové nároky jako školský systém Kaely Akexi, ostatně nakaurové vzdělávací systém své země koncipovali jako méně náročnou obdobu kaelanského, zvláště nadané studenty posílají qwanvarské úřady za státní útraty studovat do Kaely Akexi, nebo se jejich výuky mohou ujmout nakaurové sami, což je lidmi považováno za jednu z největších poct, jaké se říšský občan může dočkat.

Z lidských států jim může v moci konkurovat pouze Selliath, Novymir a Kaela Akexi. Tato trojice zemí je spolu s obavami z nadpřirozených lvů (s nimiž nakaurové pro jistotu předem uzavřeli smlouvu o neútočení) jediným důvodem, proč se říše ještě nepokusila o invazi na kontinent Stórjörð. Zájem nakaurů o expanzi mimo kontinent byl zmenšen zakládáním kolonií na jiných planetách.

Koloniální politika říše je v mnohém mírnější, jelikož nakaurové pouze osídlují doposud neobydlené planety, ale nedobývají už existující kolonie. Vzhledem k nesmírnému množství planet po galaxii, které byly při lvích nebo elfských pokusech upraveny pro dlouhodobou podporu akelianských životních forem a osazeny dimenzionálními branami, ke sporům o kolonie nedochází.

Mimo to provozuje Qwanvarská říše čilý obchod s kaelanským státním průmyslovým koncernem Björntec, jehož místní pobočka Björntec Qwanvarya má v říši dokonce několik továren, což nakaurům zjednodušuje technologický rozvoj jejich říše a na druhé straně se tak nakaurské techologie dostávají ke Kaelanům. Nakaurové nechávají volný průběh exportu technologií a vědeckých poznatků do Kaely Akexi výměnou za smířlivý postoj království vůči mezinárodní politice říše. Kaela Akexi udržuje s Qwanvarskou říší omezené styky zaměřené především na obchod s technologiemi, což ještě urychluje ekonomický a hlavně vědeckotechnický rozvoj Kaely Akexi, ale na druhé straně přináší tvrdou mezinárodní kritiku živenou především ze Selliath a Novymiru, protože představitelé těchto dvou zemí považovali přátelství mezi Kaelou Akexi a Qwanvarskou říší za hrozbu. Na druhou stranu se Kaelané značně zasloužili o výrazné zlepšení životních podmínek lidí v říši až natolik, že do říše každoročně přicházejí noví obyvatelé z jiných zemí. Mezi oběma zeměmi panují neutrální až mírně přátelské vztahy.

Dalším speciálním případem je Říše světla, původně daleko od rodící se Qwanvary založená obdoba této říše alternativně smýšlející nakaurkou Amaterasu. Lidem v Říši světla je vztah obou nakaurských panství popisován jako přinejmenším napjatý, zatímco mezi nimi probíhá čilá spolupráce.

Jedinou zemí, která je ke Qwanvarské říši vyloženě nepřátelská, je Selliath. Tamní tajná služba neustále pracuje na pokusech o likvidaci říše a nakaurů samotných, což tu a tam doplňují ozbrojené výpady císařských vojsk. Císařství také neustále hledá na Svartáljörðu spojence, které záhy nutí k útokům proti říši. Tato spojenectví ovšem nikdy nemají dlouhého trvání a pokaždé skončí dobytím dané země a jejím začleněním do říše.

O něco jinak vypadají vztahy říše s Novymirem. Oficiálně jsou qwanvarskonovymirské vztahy neutrální pokud vůbec nějaké a nakaurové sami od sebe žádné kroky proti Novymiru nepodnikají, ovšem na sporadicky se vyskytující novymirské provokace nakaurové reagují nezřídka až přehnaně, čehož nejlepším příkladem je incident Q3.

S dalšími lidskými státy říše vztahy žádným způsobem neudržuje a jsou tak víceméně neutrální, v některých zemích situaci mohou zhoršovat cla uvalená na dovoz qwanvarského zboží, ze kterých si povětšinou nakaurové ani jim podřízené lidské samosprávy nic nedělají.

Po Třetí válce ras Qwanvarská říše navázala přátelské vztahy také s Ezryí, říší nakaura Ezry Samuelse, kterému předtím qwanvarští nakaurové pomohli stát se jedním z vůdců uctívačů lvů.

Související stránky